Xotamxonov Muhammadjon Murodjon o’g‘li. (2024). O‘ZBEKISTONDAGI ZIYORAT TURIZMIDA DINIY FENOMENNING AHAMIYATI. Journal of New Century Innovations, 46(4), 3–5. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11553