https://newjournal.org/index.php/01/issue/feed ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 2024-05-15T22:07:35+05:00 Open Journal Systems <h3>ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ - Международный научный электронный журнал</h3> <p><strong>ISSN (р): </strong>2181-3825<br /><strong>ISSN (е): </strong>2181-3817</p> <p><em>Журнал направлен на публикацию научных, методических, методических и художественных статей и диссертаций, связанных с областями науки.</em></p> https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13867 O‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHI HAMDA BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOTI 2024-05-14T23:06:21+05:00 Jo‘rayeva Laylo Jiyankulovna info@web-journal.ru Qiyomova Ruxshona Hasan qizi info@pedagoglar.uz <p><strong>Annotasiya: </strong>Ushbu maqolada oʻzbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan harakatlar batafsil yoritib berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13868 TOHIR MALIKNING “ODAMIYLIK MULKI”ASARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMA’NAVIY XUSUSIYATLARI 2024-05-14T23:13:14+05:00 Tilavova Munisxon Alijon qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>: </strong>Ushbu maqolada Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asarida qo’llanilgan frazeologik birliklarida lingvoma’naviy xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.”Odamiylik mulki”asarida uchragan&nbsp; polisemiya va omonimiya hodisalaridan ayrim namunalari uchraydi.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13870 BOSHLANG‘ICH TA`LIMGA QO‘YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR 2024-05-14T23:15:23+05:00 Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya</strong>: ushbu maqolada “Boshlang‘ich ta`lim konsepsiyasining” ahamiyati va ta`lim mazmuniga qo‘yilayotgan zamonaviy yondashuvlar hamda o‘quvchilarning o‘qish va tushunish darajasini oshirish yuzasidan fikrlar yuritilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13871 CHRONIC HEART FAILURE AND MODERN METHODS OF ITS TREATMENT 2024-05-14T23:16:58+05:00 Z.J.Narzilloeva info@web-journal.ru <h3><strong>Annotation: </strong>Chronic heart failure&nbsp;(CHF) is a syndrome of various cardiovascular diseases leading to a decrease in the pumping function of the heart (impaired contraction and, to a lesser extent, relaxation), chronic hyperactivation of neurohormonal systems and manifested by shortness of breath, palpitations, increased fatigue, excessive fluid retention in the body and limitation of physical activity .</h3> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13872 GENERAL OVERVIEW OF CEREBRAL CARDIAC SYNDROME AND ITS RELEVANCE 2024-05-14T23:19:19+05:00 Z.J.Narzilloeva info@web-journal.ru <h3><strong>Annotation: </strong>Cerebrocardial syndrome is considered as a complex of cardiac disorders, which arise against the background of damage to the central nervous system and develop in acute cerebrovascular accident. A special role in its development is played by damage to the autonomic nervous system with the emergence of local and systemic catecholamine cytotoxicity , neuroinflammation and free radical damage. Clinically, this leads to the appearance of arrhythmias and other ECG phenomena, systolic and diastolic dysfunction, and an increased risk of sudden death, which requires identifying patients with similar risk factors and developing recommendations for their diagnosis and treatment.</h3> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13873 ATYPICAL FORMS OF MYOCARDIAL INFARCTION AND ITS MODERN TREATMENT 2024-05-14T23:22:15+05:00 Z.J.Narzilloeva info@web-journal.ru <h3><strong>Annotation: </strong>Diseases of the circulatory system are a pressing problem in the world. Myocardial infarction is one of the main causes of death in coronary heart disease. Correct and timely diagnosis of myocardial infarction plays a key role in the prognosis of the patient’s life.</h3> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13874 NERV SISTEMASINING KLINIK ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI 2024-05-14T23:23:40+05:00 Suyunov Nozimjon Ramziddin o’g’li info@web-journal.ru Rustamjonov Abdulaziz Jaxongir o’g’li info@web-journal.ru Abdusamatova Iroda Ilhamovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> ushbu maqolada nerv sistemasining klinik anatomiyasi va fiziologiyasi haqida hamda neyronlar, akson va dentritlar hamda ularning vazifalari, somatik va avtonom nerv tizmlari, nerv sistemasining hosil bo’lish jarayoni hamda tibbiyotdagi ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13875 ODDIY REFLEKS YOYI. BOSH VA ORQA MIYA O’TKAZUV YO'LLARI, KLINIK AHAMIYATI. SEZUV O’TKAZUV YO’LLARI. HARAKAT O’TKAZUVCHI YO'LLARI, KLINIK AHAMIYATI. 2024-05-14T23:25:33+05:00 Urolov Elyorbek Erkin o’g’li info@web-journal.ru Anvarxo’jaev Nodirxo’ja Dilshodxo’ja o’g’li info@web-journal.ru Abdusamatova Iroda Ilhamovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> ushbu maqolada oddiy refleks yoyi, bosh va orqa miya o’tkazuv yo'llari, klinik ahamiyati, sezuv o’tkazuv yo’llari, harakat o’tkazuvchi yo'llari, klinik ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13876 YUQORI VA PASTKI KOVAK VENALARI, ULARNING ASOSIY IRMOQLARI. DARVOZA VENASI: TOPOGRAFIYASI, IRMOQLARI. 2024-05-14T23:27:42+05:00 Abdullayeva Rayhona Ahmadjonovna info@web-journal.ru Toshpo’latova Karima Turg’unovna info@web-journal.ru Abdusamatova Iroda Ilhamovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> ushbu maqolada yuqori va pastki kovak venalari, ularning asosiy irmoqlari, darvoza venasi: topografiyasi, irmoqlari haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, bu qon tomirlarining klinik ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13877 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANAVIY VA AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASH USSULLARI 2024-05-14T23:29:36+05:00 Himoyiddinova Zilola Abdulqosim qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> O‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda samarali shakl, metod va vositalardan foydalanish boy milliy madaniy, tarixiy va pedagogik an'analar, urf-odatlar va umumbashariy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu maqolada O‘quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashdapedagogik tadbirlarning o‘rni va ahamiyati haqida bir qator ma'lumotlar berilgan</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13878 MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI 2024-05-14T23:37:45+05:00 Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy jahon madaniyati taraqqiyotiga goyat katta hissasi yoritilgan va fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan buyuk qomusiy olim haqida fikrlar keltirilgan. Al-Xorazmiy Kvadrat tenglamalarni yechishning faqat geometrik usullaridan foydalangan yunonlardan farqli ravishda, Al-Xorazmiy faqat o‘zining o'gzaki ritorik yechimining tog'riligini isbotlash uchungina chizmalardan foydalangani haqida misollar keltirilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13885 MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI 2024-05-15T19:26:23+05:00 Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy jahon madaniyati taraqqiyotiga goyat katta hissasi yoritilgan va fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan buyuk qomusiy olim haqida fikrlar keltirilgan. Al-Xorazmiy Kvadrat tenglamalarni yechishning faqat geometrik usullaridan foydalangan yunonlardan farqli ravishda, Al-Xorazmiy faqat o‘zining o'gzaki ritorik yechimining tog'riligini isbotlash uchungina chizmalardan foydalangani haqida misollar keltirilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13886 ERKIN O’XSHATISHLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI 2024-05-15T19:29:34+05:00 Latifova Maftuna Yashin qizi info@web-journal.ru Qomilboyeva Nuquljon Ixtiyor qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong>&nbsp; Maqolada o’xshatish vositalarining lingvistik xususiyatlari badiiy matn doirasida o’rganildi, misollar keltirildi va izohlandi. O’xshatishlar haqida bir qancha olimlarning ilmiy qarashlari muhokama qilindi.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13887 CULTURAL COMPARISON OF UZBEK AND ENGLISH SPEECH ETIQUETTE 2024-05-15T19:32:17+05:00 Allaberganova Shokhista Rashidovna info@web-journal.ru <p><strong>Abstract: </strong>This article explores the cultural comparison of Uzbek and English speech etiquette, highlighting key differences and implications for cross-cultural communication. Drawing on a mixed-methods approach, including interviews and literature review, the study analyzes communication styles, politeness strategies, and cultural influences. Results reveal contrasting norms, with Uzbek speech etiquette emphasizing hierarchy and indirect communication, while English speech etiquette prioritizes directness and clarity. Strategies for effective intercultural communication are discussed, emphasizing cultural awareness, adaptive communication, and empathy. The findings contribute to enhancing understanding and fostering positive interactions in diverse cultural contexts.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13888 ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ• 2024-05-15T20:47:42+05:00 Г.Т.Махмудова info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация: </strong>В статье проанализированы современные сложные и нелинейные процессы,&nbsp; также&nbsp; влияние глобализации на сознание молодежи требующие формирования у нашего поколения комплексного системного мышления. Ценностная ориентация молодежи и организации всех социокультурных факторов на основе нового методологического подхода, философский анализ, согласно которому знания и информация являются наиболее важными элементами в структуре сознания молодежи способствуют объективной оценке поставленной проблемы.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13889 АВЕСТА ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ВОРИСИЙЛИГИ 2024-05-15T20:49:27+05:00 Сейтмуратов Нурланбек Аманбай ўғли info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация:</strong> мақолада зардуштийлик диний-фалсафий таълимоти ва унинг китоби Авестада зикр этилган&nbsp; асосий ғоялари қадимги даврда ота-боболаримиз томонидан яратилганлиги, ушбу таълимот халқимизнинг шаклланишида, шунингдек маънавий ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият бажарганлиги ҳақида фикрлар билдирилган. Жумладан, замонавий ижтимоий онгнинг диний ва миллий компонентлари қадимдан шаклланган стереотиплар мажмуи эканлиги тасдиқланади.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13891 ГЛОБАЛ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР: ЁШЛАР ФАОЛ ИЖТИМОИЙ СУБЪЕКТ СИФАТИДА 2024-05-15T20:52:17+05:00 Жалалова Гулбаҳор Одилжоновна info@web-journal.ru <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Аннотация: </strong>Мақолада муаллиф замонавий ижтимоий реаллик трансформация даври эканлигини бунда&nbsp;&nbsp; ички ва ташқи флуктуациялар амал қилишини, трансформацияларнинг омиллари эса&nbsp; ижтимоий манфаатлардан иборат эканлиги таҳлил этилган. Ижтимоий трансформацияларда ёшлар энг фаол ижтимоий субъект бўлиб, уларнинг&nbsp; тафаккури ва когнитив қобилиятларини фанлараро ёндашув асосида тадқиқ этиш зарурлиги таъкидланади.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13892 УЛЫБКА И СМЕХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ А.П. ЧЕХОВА) 2024-05-15T20:56:26+05:00 Шарипова Нилуфар Шахрилло кизи info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация</strong>: Анализируются структурные и семантические конструкции, которые использует А.П. Чехов для описания улыбки и смеха. Он воспроизводит каждый из типов мимических реакций, прибегая к аналитическим или описательным конструкциям в зависимости от художественной задачи.&nbsp;</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13893 BUXORO VOHASIDAGI VARDONZE QO‘RG‘ONINING ANTIK VA O‘RTA ASRLAR DAVRI TARIXI 2024-05-15T20:57:51+05:00 Ahmadov Ahmadjon Asror o‘g‘li info@web-journal.ru Bafoyeva Sarvinoz Umidjon qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida joylashgan Vardonze qo‘rg‘oni haqida malumotlar berilgan. Shaharning kelib chiqishi va tarixi haqidagi malumotlar ilmiy tahlilga tortilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13894 FARG‘ONA VODIYSIDAGI ILK SHAHARSOZLIK MADANIYAT (CHUST MISOLIDA) 2024-05-15T20:59:20+05:00 Ahmadov Ahmadjon Asror o’g’li info@web-journal.ru Narzulloyev Farruxbek info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysidagi ilk&nbsp; shaharsozlik namunasi bo‘lmish Chust madaniyati va unda shaharsozlikning shakllanishi bilan bog’liq jihatlar ilmiy tahlilga tortilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13895 BUYUK ALLOMALARIMIZ MEROSIDA TA’LIM-TARBIYAGA OID MA’NAVIY VA AXLOQIY QARASHLAR 2024-05-15T21:00:50+05:00 Hojimurodova Mavzuna Saidmurodovna info@web-journal.ru <p>&nbsp;Annotatsiya: Maqolada Sharq mutafakkirlarining odob-axloqmasalalaridagi qarashlari ta’lim-tarbiya, , islomda bolalar tarbiyasi to’g’risida so’z yuritilgan.Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining ijodiy faoliyatidagi ta’lim-tarbiyaga oidyondashuvlar, g’oyalar, qarashlarni yosh avlodning ongiga singdirishda tarbiyausullari va vositalarini bilish, hayotda ulardan to’g’ri foydalanish pedagogik ta’limjarayonida o’qituvchining pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biriekanligi ochib berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13896 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGIGIK XUSUSIYATLARI 2024-05-15T21:04:05+05:00 Habibullayeva Sitora Amrulloyevna info@web-journal.ru Hamroeva Mohchehra Abdushukur qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining iqtisodiy bilimlarini shakllantirish zaruriyati, mazkur jarayonga xos pedagogik bilimlar va ta`sir etuvchi omillar mazmuniga doir ma`lumot keltirilgan. Shunungdek, ilmiy tadqiqot ushlari tahlili hamda o‘quvchilarda ilk iqtisodiy bilimlarni shakllantirish bosqichlari mazmuni yoritilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13897 BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA SO‘Z TURKUMLARINI OʻRGATISH METODIKASI 2024-05-15T21:05:40+05:00 Husinova Sharifa Muzaffar qizi info@web-journal.ru Miralieva Aziza Shuhrat qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf oʻquvchilariga soʻz turkumlarini oʻrgati sh metodikasi haqida&nbsp; yozilgan. Ularning belgilari, qanday savolga javob boʻlishi haqida bilib oladilar. Har bir soʻz turkumi va ularni oʻrgatish metodikasi haqida tushuncha berilgan. Soʻz turkumlarini misollar bilan tushuntirib berilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13898 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH USULLARI 2024-05-15T21:09:09+05:00 Ramazonova Dilbar Bahriddin qizi info@web-journal.ru Qudratova Zilola Saidumarovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tabiat, jamiyat va tafakkur sohasidagi fanning barcha jabhalarida insoniyat tomonidan ming yillar davomida yaratilgan va to‘plangan bilimlardan hech bo‘lmaganda boshlang‘ich<br>ma`lumotlarga ega bo‘lmay turib, chinakam ilmiy dunyoqarashni shakllantirib bo‘lmasligi to‘g‘risida so‘z boradi.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13899 EKOLOGIK MUAMMOLARNI OLDINI OLISH HAMDA TABIATNI ASRAB AVAYLASHNING HUQUQIY ASOSLARI 2024-05-15T21:13:07+05:00 Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Hozirda shiddat bilan oldinlab borayotgan zamonda tabiatga ham eʼtibor qaratish va uning gullab yashnashiga hissa qoʻshibgina qolmay uning huquqiy asoslarini ham shior sifatida qabul qilib olish kerakligi. Orol dengizining qurishi va uning oldini olishning huquqiy va siyosiy asoslarini jamiyatga ongiga singdirish va shu yoʻl bilan tabiat muhofazasi qilishga hissa qoʻshish</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13900 HUQUQIY MADANIYAT HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING AHAMYATI 2024-05-15T21:14:42+05:00 Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Huquqiy madaniyatning jamiyat hayotidagi roli va amalga oshirishning yoʻnalishlari,&nbsp; huquqiy ongning amaldagi ifodasi</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13901 HUQUQIY ONG TUSHUNCHASI, UNING AHAMIYATI VA JAMIYAT HAYOTIDAGI ROLI 2024-05-15T21:15:59+05:00 Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> Huquqiy ongni hayotga yanada takomillashtirib tadbiq qilish va bu yoʻl bilan aholining huquqiy ongini rivojlantirish</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13902 BOLALARNI NUTQINI O'STIRISHDA O'YINLAR VA METODIKALARDAN SAMARALI FOYDALANISH 2024-05-15T21:17:07+05:00 Umarova Kamola Abdulxamid qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Maqola bolalarga nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar bilan qiziqarli, amaliy usullar haqida ma'lumot beradi. Maqola o'z ichiga qanday metodikalar va o'yinlar orqali til ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini o'rganishni maqsad qilgan. Maqola, nutqni o'stirishni amaliy va qiziqarli qilish uchun qanday metodikalar va o'yinlardan foydalanishning bolalar uchun foydali bo'lishini ta'kidlaydi. Ular bolalarning lug'atlarini kengaytirish, gapirish va fikrlashlarini o'rganish, tarbiyalanish va amaliy qabiliyatlarini rivojlantirishda yordam berish uchun idealdir. Maqola bolalarni nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar orqali qiziqishga chaqiradi va ularni o'rganish jarayonida motivatsiyalashga yordam beradi. Shuningdek, bolalarning o'rganish jarayonini ko'proq ilgari his qilishlariga yordam beradi.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13903 HARAKATLI O'YINLAR VOSITASIDA BOLANING JISMONIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASI 2024-05-15T21:18:35+05:00 Xayitboyev Nabijon Sheralievich info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> &nbsp;Maqolada o'sib borayotgan yosh avlod sog'lom rivojlansagina, u ham ma'nan, ham ruhan komil inson darajasiga yetishadi. shu sababdan har bir harakatli o'yinlar bola hayotining ajralmas qismiga aylanishi lozim. maqolada harakatli o‘yinlarning tavsifi xamda harakatli o‘yinlar orqali bolalarning jismoniy faolligini&nbsp;&nbsp; rivojlantirish masalasi yoritilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13904 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH MASALASI 2024-05-15T21:20:24+05:00 Mustayeva Maftuna Odiljon qizi info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo’llari va usullari hamda tabiat bilan uyg’unlik, tabiat va jamiyat o’rtasidagi bo’g’liqliklar aks ettirilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13905 S.BAHADÍROVANÍŃ “TÁǴDIR” TRILOGIYASÍNÍŃ KOMPOZICIYASÍ 2024-05-15T21:21:36+05:00 Ulbosın Isamatdinova info@web-journal.ru <p>&nbsp; S.Bahadırova&nbsp; “Táǵdir” trilogiyası menen Oraylıq&nbsp; Aziyanıń&nbsp; hayal-qız&nbsp; jazıwshılarınıń&nbsp; arasında keń&nbsp;&nbsp; kólemli&nbsp; roman-epopiya&nbsp; jazǵan&nbsp;&nbsp; birinshi jazıwshı&nbsp; bolıp&nbsp; esaplanadı.&nbsp; Qaraqalpaq&nbsp; ádebiyatındaǵı&nbsp; tariyxıy –revolyuciyalıq janrda&nbsp;&nbsp; jazılǵan shıǵarmalardıń&nbsp; biri&nbsp;&nbsp; S.Bahadırovanıń&nbsp; “Táǵdir”&nbsp; roman&nbsp; trilogiyası&nbsp; boldı. Jazıwshınıń&nbsp; “Táǵdir” trilogiyası keń&nbsp; kólemli&nbsp; syujetke&nbsp; qurılǵan bolıp, 3 kitaptan ibarat.&nbsp; 1-kitabı 1979-jılda&nbsp; “Ámiwdárya”&nbsp; jurnalınıń&nbsp; 1,2,3,4&nbsp; hám 5-sanlarında keń&nbsp; jámiyetshilikke&nbsp; usınıldı.&nbsp; Bunnan keyingi&nbsp; 2-kitabı&nbsp; 1989-jılı kitap&nbsp; halında baspadan&nbsp; shıqtı.&nbsp; Al,&nbsp; sońǵı&nbsp; 3-kitabı&nbsp; bolsa&nbsp; 2021-jılı&nbsp; “Ámiwdárya”&nbsp; jurnalınıń 4,5, hám 6&nbsp; sanlarında,&nbsp; sonday-aq 2022-jıldaǵı 1,2-sanlarında&nbsp; jarıq&nbsp; kórdi.&nbsp;</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13906 KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI 2024-05-15T21:26:13+05:00 Eshturdiyev Abbos Erkin òģli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:&nbsp; </strong>Maqolada kurashchilarning texnik-taktik mahoratlari hujum va himoya usullari, aldash harakatlari va kurashchining turish holatlari va Belbog‘ tutishlaridagi holatlariga izoh beriladi. Kurashchilarning ruhiy tayyorgarliklari, kurashchilarning&nbsp; iroda va axloqiy sifatlarini tarbiyalash uslublari ham&nbsp; yoritilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13907 VOLEYBOL SPORT TURINING YOSHLARNING TA'LIM-TARBIYA VA JISMONIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI 2024-05-15T21:27:57+05:00 Mamatov Pahlavon Urayimjon òģli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya:</strong> Maqolada voleybolning yosh shaxslarning yaxlit rivojlanishidagi ko'p qirrali ro`li o'rganilib, uning ham ta'lim-tarbiyaga va jismoniy farovonlikka ta'siriga e'tibor qaratilgan. Adabiyotlarni keng qamrovli tahlil qilish orqali biz ta'limning afzalliklari, vosita va kognitiv mahoratni rivojlantirish va voleybolning yoshlarga umumiy ta'siri bo'yicha mavjud tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13908 O’QUVCHILARNING FUTBOL BO’YICHA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK TOMONLARINI O’RGANISH MASALASI 2024-05-15T21:29:30+05:00 Tursunqulov Mansur Mahmud òģli info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada futbol sport turini yanada takomillashtirish masalalari va o’quvchilarning futbol bo’yicha texnik tayyorgarlik tomonlarini o’rganish muammolari va bunga yechimlar qayd etilgan. Bundan tashqari, futbolchilarning mashg’ulot jarayonlari va vazifalari haqida ham ta’kidlangan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13909 THE SOPHISTICATION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HELLP SYNDROME IN CLINICAL PRACTICE 2024-05-15T21:30:51+05:00 Gulomova Sh.Kh. info@web-journal.ru Ibrohimova D.I. info@web-journal.ru <p><strong>Annotation</strong>: HELLP syndrome is one of the most important diseases that medical practitioners, especially gynecologists, should be knowledgeable about and able to differentiate from other obstetric illnesses, as well as rheumatologic conditions.This rare condition might cause maternal death due to doctors' ignorance.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13910 ХАЛҚАРО МИҚЁСДА МАЪНАВИЙ ЕТУК ВА ЗАМОНАВИЙ ОИЛАНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ 2024-05-15T21:32:28+05:00 Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев info@web-journal.ru Мурод Муҳаммедович Муҳаммедов info@web-journal.ru Озода Мамаюнусовна Пардаева info@web-journal.ru <p>Инсоният тарихида ва дунё миқёсида ҳам оила муқаддас қўрғон бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Бу Аллоҳнинг инояти билан миллатидан, ирқидан, жинсидан ва диний эътиқодидан қатъи назар никоҳ орқали шаклланади. Унга хиёнат қилишга ҳеч кимнинг ҳақи йўқ. Эркак ва аёл оилада ўзларига белгиланган вазифалари бор. Буларни ҳолол ва покиза бажарадиган бўлса, ҳеч қандай низо ёки жанжал, кўнгилсиз ҳодисалар, кўнгилхиралик юзага келмайди. Оиланинг ички оламига аралашишга ҳам ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Оилавий муаммоларни фақат оила соҳиби ва соҳибалари ўзаро инсоний муносабатлар билан ҳал қилиши лозим. Оиланинг сирини ташқарига чиқариш – бу, биринчи галда тарбиясизликнинг, савиянинг етарли эмаслигининг оқибати. Масалан, бегона кишига соатлаб оилавий сирингизни тўкиб солдингиз. Бу билан оиланинг муаммоси ҳал бўлиб қоладими, асло йўқ. Балки гаплар кўпайиб эрига бир гап, аёлига яна бошқа уйдирма гаплар етиб келиб оиладаги муҳитнинг янада ёмонлашишига олиб келади. Бундай оилада вояга етаётган фаарзандлар қай аҳволда бўлади. Бу ҳам дунё миқёсида катта муаммо.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13911 ОИЛА ГЛОБАЛ ИНҚИРОЗИ: САБАБИ, ОҚИБАТЛАРИ, ЕЧИМЛАРИ 2024-05-15T21:34:13+05:00 Пардаев Мамаюнус Қаршибаевич info@web-journal.ru Набиев Фарҳод Ҳамидович info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация: м</strong>ақолада оила глобал инқирозини намоён бўлишининг умумийлиги ва ўзига хослиги масаласи таҳлил қилинган. Унда муаммо сабаб ва оқибат нуқтаи назаридан туриб таҳлил қилинган бўлиб, муаммонинг сабаби маънавий қашшоқлик эканлиги кўрсатилган. Муаммо глобал характерда эканлигидан келиб чиқиб, уни бартараф қилиш борасида глобал тадбирлар таклиф қилинган.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13912 ДУНЁДАГИ СОДИР БЎЛАЁТГАН АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УНДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ 2024-05-15T21:35:47+05:00 Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев info@web-journal.ru Озода Мамаюнусовна Пардаева info@web-journal.ru <p><strong>Аннотация: </strong>глобаллашув жраёнида дунё аҳолисининг таркибий тузилиши ва ўзгариш жараёнлари билан ҳам боғлиқлиги, 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан еттита устувор йўналишдан иборат вазифалар ишлаб чиқилгани ҳақида сўз боради. Бу борада миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда, умумбашарий муаммоларга ёндашиш тўғрисида мулоҳазалар юритилиб, натижадор таклифлар берилади.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13913 GAZ VA GAZ KONDENSATNI YIG‘ISH VA TAYYORLASH 2024-05-15T21:37:50+05:00 Jo'rayev Xumoyunmirzo Shuxratbek oʻgʻli info@web-journal.ru <p>&nbsp; Gaz va gaz kondensatli konlardan qazib olinayotgan tabiiy gazlar quduqlaming ustki qismidan to iste’molchiga jo'natish uchun magistral quvurlarigacha murakkab yig‘ish va ishlov berish jarayonidan o‘tadi. Quduqlarning mahsulotlarini yig'ish tizimi quduq ustidan gazni kompleks tayyorlash qurilmalariga, asosiy binoga yoki gazni qayta ishlash zavodlariga yuborilgunga qadar uzatish uchun mo‘ljallangan jihozlar jamlanmasi, armaturalar va kommunikatsiyalardan tashkil topgan. Gaz va gaz kondensatli konlarda turli xil tizimdagi gazni yig’ish tizimlari qo’llaniladi. Yuqori qatlam bosimli konlarda asosan gazni guruhiy yig’ish tizimi qo’llaniladi. Gazni quritish va uning tarkibidagi kondensatlarni ajratib olish bir vaqtning o‘zida gazning kompleks tayyorlash qurilmalarida (GKTQ) amalga oshiriladi. GKTQsi asosan guruhiy gaz yig’ish shaxobchalarida joylashtiriladi, gaz qo'shimcha ravishda mexanik qo‘shimchalardan tozalanadi va gazni alohida shu maqsadda o’rnatilgan qurilmalarda yoki magistral quvurlar uchun mo’ljallangan bosh binolarda tozalash ishlari amalga oshiriladi. Keltirilgan talablarni amalda bajarish maqsadida kon sharoitlarida qazib olinayotgan gazning suyuq uglevodorodli qismini ajratib olish uchun quritish yoki tozalash texnologik qurilmalari quriladi va bu qurilmalar quvurlar orqali o‘zaro bog’lanadi.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13914 BIOLOGIYA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH 2024-05-15T21:39:21+05:00 Navruzova Feruza Karomovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada biologiya taʼlim tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, biologiya taʼlimida raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, ularning taʼlim natijalarini oshirish va oʻquvchilarda ilmiy savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari, ulardan samarali foydalanishning pedagogik asoslari toʻgʻrisida toʻliq bayon qilingan</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13915 FIZIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA YUZAGA KELUVCHI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI 2024-05-15T21:41:01+05:00 Bozorova Guljahon Bahronovna info@web-journal.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada fizika taʼlim tizimida yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari, mavhum tushunchalar bilan bogʻliq qiyinchiliklar, laboratoriya tajribalarining cheklovlari va pedagogik cheklovlar oʻqituvchilar malakasini oshirish va yanada qiziqarli va samarali oʻquv muhitini yaratish uchun texnologik yutuqlardan foydalanish toʻgʻrisida toʻliq bayon etilgan.</p> 2024-05-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024