ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ https://newjournal.org/index.php/01 <h3>ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ - Международный научный электронный журнал</h3> <p><strong>ISSN (р): </strong>2181-3825<br /><strong>ISSN (е): </strong>2181-3817</p> <p><em>Журнал направлен на публикацию научных, методических, методических и художественных статей и диссертаций, связанных с областями науки.</em></p> en-US ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 2181-3825 O‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHI HAMDA BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOTI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13867 <p><strong>Annotasiya: </strong>Ushbu maqolada oʻzbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan harakatlar batafsil yoritib berilgan.</p> Jo‘rayeva Laylo Jiyankulovna Qiyomova Ruxshona Hasan qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 3 6 TOHIR MALIKNING “ODAMIYLIK MULKI”ASARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMA’NAVIY XUSUSIYATLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13868 <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>: </strong>Ushbu maqolada Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asarida qo’llanilgan frazeologik birliklarida lingvoma’naviy xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.”Odamiylik mulki”asarida uchragan&nbsp; polisemiya va omonimiya hodisalaridan ayrim namunalari uchraydi.</p> Tilavova Munisxon Alijon qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 7 11 BOSHLANG‘ICH TA`LIMGA QO‘YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13870 <p><strong>Annotatsiya</strong>: ushbu maqolada “Boshlang‘ich ta`lim konsepsiyasining” ahamiyati va ta`lim mazmuniga qo‘yilayotgan zamonaviy yondashuvlar hamda o‘quvchilarning o‘qish va tushunish darajasini oshirish yuzasidan fikrlar yuritilgan.</p> Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 12 14 CHRONIC HEART FAILURE AND MODERN METHODS OF ITS TREATMENT https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13871 <h3><strong>Annotation: </strong>Chronic heart failure&nbsp;(CHF) is a syndrome of various cardiovascular diseases leading to a decrease in the pumping function of the heart (impaired contraction and, to a lesser extent, relaxation), chronic hyperactivation of neurohormonal systems and manifested by shortness of breath, palpitations, increased fatigue, excessive fluid retention in the body and limitation of physical activity .</h3> Z.J.Narzilloeva Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 15 22 GENERAL OVERVIEW OF CEREBRAL CARDIAC SYNDROME AND ITS RELEVANCE https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13872 <h3><strong>Annotation: </strong>Cerebrocardial syndrome is considered as a complex of cardiac disorders, which arise against the background of damage to the central nervous system and develop in acute cerebrovascular accident. A special role in its development is played by damage to the autonomic nervous system with the emergence of local and systemic catecholamine cytotoxicity , neuroinflammation and free radical damage. Clinically, this leads to the appearance of arrhythmias and other ECG phenomena, systolic and diastolic dysfunction, and an increased risk of sudden death, which requires identifying patients with similar risk factors and developing recommendations for their diagnosis and treatment.</h3> Z.J.Narzilloeva Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 23 28 ATYPICAL FORMS OF MYOCARDIAL INFARCTION AND ITS MODERN TREATMENT https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13873 <h3><strong>Annotation: </strong>Diseases of the circulatory system are a pressing problem in the world. Myocardial infarction is one of the main causes of death in coronary heart disease. Correct and timely diagnosis of myocardial infarction plays a key role in the prognosis of the patient’s life.</h3> Z.J.Narzilloeva Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 29 33 NERV SISTEMASINING KLINIK ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13874 <p><strong>Annotatsiya:</strong> ushbu maqolada nerv sistemasining klinik anatomiyasi va fiziologiyasi haqida hamda neyronlar, akson va dentritlar hamda ularning vazifalari, somatik va avtonom nerv tizmlari, nerv sistemasining hosil bo’lish jarayoni hamda tibbiyotdagi ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.</p> Suyunov Nozimjon Ramziddin o’g’li Rustamjonov Abdulaziz Jaxongir o’g’li Abdusamatova Iroda Ilhamovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 34 37 ODDIY REFLEKS YOYI. BOSH VA ORQA MIYA O’TKAZUV YO'LLARI, KLINIK AHAMIYATI. SEZUV O’TKAZUV YO’LLARI. HARAKAT O’TKAZUVCHI YO'LLARI, KLINIK AHAMIYATI. https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13875 <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> ushbu maqolada oddiy refleks yoyi, bosh va orqa miya o’tkazuv yo'llari, klinik ahamiyati, sezuv o’tkazuv yo’llari, harakat o’tkazuvchi yo'llari, klinik ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Urolov Elyorbek Erkin o’g’li Anvarxo’jaev Nodirxo’ja Dilshodxo’ja o’g’li Abdusamatova Iroda Ilhamovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 38 41 YUQORI VA PASTKI KOVAK VENALARI, ULARNING ASOSIY IRMOQLARI. DARVOZA VENASI: TOPOGRAFIYASI, IRMOQLARI. https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13876 <p><strong>Annotatsiya:</strong> ushbu maqolada yuqori va pastki kovak venalari, ularning asosiy irmoqlari, darvoza venasi: topografiyasi, irmoqlari haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, bu qon tomirlarining klinik ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.</p> Abdullayeva Rayhona Ahmadjonovna Toshpo’latova Karima Turg’unovna Abdusamatova Iroda Ilhamovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 42 46 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANAVIY VA AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASH USSULLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13877 <p><strong>Annotatsiya:</strong> O‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda samarali shakl, metod va vositalardan foydalanish boy milliy madaniy, tarixiy va pedagogik an'analar, urf-odatlar va umumbashariy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu maqolada O‘quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashdapedagogik tadbirlarning o‘rni va ahamiyati haqida bir qator ma'lumotlar berilgan</p> Himoyiddinova Zilola Abdulqosim qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 47 50 MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13878 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy jahon madaniyati taraqqiyotiga goyat katta hissasi yoritilgan va fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan buyuk qomusiy olim haqida fikrlar keltirilgan. Al-Xorazmiy Kvadrat tenglamalarni yechishning faqat geometrik usullaridan foydalangan yunonlardan farqli ravishda, Al-Xorazmiy faqat o‘zining o'gzaki ritorik yechimining tog'riligini isbotlash uchungina chizmalardan foydalangani haqida misollar keltirilgan.</p> Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 50 53 MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13885 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy jahon madaniyati taraqqiyotiga goyat katta hissasi yoritilgan va fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan buyuk qomusiy olim haqida fikrlar keltirilgan. Al-Xorazmiy Kvadrat tenglamalarni yechishning faqat geometrik usullaridan foydalangan yunonlardan farqli ravishda, Al-Xorazmiy faqat o‘zining o'gzaki ritorik yechimining tog'riligini isbotlash uchungina chizmalardan foydalangani haqida misollar keltirilgan.</p> Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 50 53 ERKIN O’XSHATISHLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13886 <p><strong>Annotatsiya:</strong>&nbsp; Maqolada o’xshatish vositalarining lingvistik xususiyatlari badiiy matn doirasida o’rganildi, misollar keltirildi va izohlandi. O’xshatishlar haqida bir qancha olimlarning ilmiy qarashlari muhokama qilindi.</p> Latifova Maftuna Yashin qizi Qomilboyeva Nuquljon Ixtiyor qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 54 58 CULTURAL COMPARISON OF UZBEK AND ENGLISH SPEECH ETIQUETTE https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13887 <p><strong>Abstract: </strong>This article explores the cultural comparison of Uzbek and English speech etiquette, highlighting key differences and implications for cross-cultural communication. Drawing on a mixed-methods approach, including interviews and literature review, the study analyzes communication styles, politeness strategies, and cultural influences. Results reveal contrasting norms, with Uzbek speech etiquette emphasizing hierarchy and indirect communication, while English speech etiquette prioritizes directness and clarity. Strategies for effective intercultural communication are discussed, emphasizing cultural awareness, adaptive communication, and empathy. The findings contribute to enhancing understanding and fostering positive interactions in diverse cultural contexts.</p> Allaberganova Shokhista Rashidovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 59 63 ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ• https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13888 <p><strong>Аннотация: </strong>В статье проанализированы современные сложные и нелинейные процессы,&nbsp; также&nbsp; влияние глобализации на сознание молодежи требующие формирования у нашего поколения комплексного системного мышления. Ценностная ориентация молодежи и организации всех социокультурных факторов на основе нового методологического подхода, философский анализ, согласно которому знания и информация являются наиболее важными элементами в структуре сознания молодежи способствуют объективной оценке поставленной проблемы.</p> Г.Т.Махмудова Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 64 68 АВЕСТА ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ВОРИСИЙЛИГИ https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13889 <p><strong>Аннотация:</strong> мақолада зардуштийлик диний-фалсафий таълимоти ва унинг китоби Авестада зикр этилган&nbsp; асосий ғоялари қадимги даврда ота-боболаримиз томонидан яратилганлиги, ушбу таълимот халқимизнинг шаклланишида, шунингдек маънавий ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият бажарганлиги ҳақида фикрлар билдирилган. Жумладан, замонавий ижтимоий онгнинг диний ва миллий компонентлари қадимдан шаклланган стереотиплар мажмуи эканлиги тасдиқланади.</p> Сейтмуратов Нурланбек Аманбай ўғли Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 69 74 ГЛОБАЛ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР: ЁШЛАР ФАОЛ ИЖТИМОИЙ СУБЪЕКТ СИФАТИДА https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13891 <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Аннотация: </strong>Мақолада муаллиф замонавий ижтимоий реаллик трансформация даври эканлигини бунда&nbsp;&nbsp; ички ва ташқи флуктуациялар амал қилишини, трансформацияларнинг омиллари эса&nbsp; ижтимоий манфаатлардан иборат эканлиги таҳлил этилган. Ижтимоий трансформацияларда ёшлар энг фаол ижтимоий субъект бўлиб, уларнинг&nbsp; тафаккури ва когнитив қобилиятларини фанлараро ёндашув асосида тадқиқ этиш зарурлиги таъкидланади.</p> Жалалова Гулбаҳор Одилжоновна Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 75 78 УЛЫБКА И СМЕХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ А.П. ЧЕХОВА) https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13892 <p><strong>Аннотация</strong>: Анализируются структурные и семантические конструкции, которые использует А.П. Чехов для описания улыбки и смеха. Он воспроизводит каждый из типов мимических реакций, прибегая к аналитическим или описательным конструкциям в зависимости от художественной задачи.&nbsp;</p> Шарипова Нилуфар Шахрилло кизи Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 79 83 BUXORO VOHASIDAGI VARDONZE QO‘RG‘ONINING ANTIK VA O‘RTA ASRLAR DAVRI TARIXI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13893 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida joylashgan Vardonze qo‘rg‘oni haqida malumotlar berilgan. Shaharning kelib chiqishi va tarixi haqidagi malumotlar ilmiy tahlilga tortilgan.</p> Ahmadov Ahmadjon Asror o‘g‘li Bafoyeva Sarvinoz Umidjon qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 84 87 FARG‘ONA VODIYSIDAGI ILK SHAHARSOZLIK MADANIYAT (CHUST MISOLIDA) https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13894 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysidagi ilk&nbsp; shaharsozlik namunasi bo‘lmish Chust madaniyati va unda shaharsozlikning shakllanishi bilan bog’liq jihatlar ilmiy tahlilga tortilgan.</p> Ahmadov Ahmadjon Asror o’g’li Narzulloyev Farruxbek Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 88 91 BUYUK ALLOMALARIMIZ MEROSIDA TA’LIM-TARBIYAGA OID MA’NAVIY VA AXLOQIY QARASHLAR https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13895 <p>&nbsp;Annotatsiya: Maqolada Sharq mutafakkirlarining odob-axloqmasalalaridagi qarashlari ta’lim-tarbiya, , islomda bolalar tarbiyasi to’g’risida so’z yuritilgan.Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining ijodiy faoliyatidagi ta’lim-tarbiyaga oidyondashuvlar, g’oyalar, qarashlarni yosh avlodning ongiga singdirishda tarbiyausullari va vositalarini bilish, hayotda ulardan to’g’ri foydalanish pedagogik ta’limjarayonida o’qituvchining pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biriekanligi ochib berilgan.</p> Hojimurodova Mavzuna Saidmurodovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 92 95 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGIGIK XUSUSIYATLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13896 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining iqtisodiy bilimlarini shakllantirish zaruriyati, mazkur jarayonga xos pedagogik bilimlar va ta`sir etuvchi omillar mazmuniga doir ma`lumot keltirilgan. Shunungdek, ilmiy tadqiqot ushlari tahlili hamda o‘quvchilarda ilk iqtisodiy bilimlarni shakllantirish bosqichlari mazmuni yoritilgan.</p> Habibullayeva Sitora Amrulloyevna Hamroeva Mohchehra Abdushukur qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 96 100 BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA SO‘Z TURKUMLARINI OʻRGATISH METODIKASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13897 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf oʻquvchilariga soʻz turkumlarini oʻrgati sh metodikasi haqida&nbsp; yozilgan. Ularning belgilari, qanday savolga javob boʻlishi haqida bilib oladilar. Har bir soʻz turkumi va ularni oʻrgatish metodikasi haqida tushuncha berilgan. Soʻz turkumlarini misollar bilan tushuntirib berilgan.</p> Husinova Sharifa Muzaffar qizi Miralieva Aziza Shuhrat qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 101 103 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH USULLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13898 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tabiat, jamiyat va tafakkur sohasidagi fanning barcha jabhalarida insoniyat tomonidan ming yillar davomida yaratilgan va to‘plangan bilimlardan hech bo‘lmaganda boshlang‘ich<br>ma`lumotlarga ega bo‘lmay turib, chinakam ilmiy dunyoqarashni shakllantirib bo‘lmasligi to‘g‘risida so‘z boradi.</p> Ramazonova Dilbar Bahriddin qizi Qudratova Zilola Saidumarovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 104 107 EKOLOGIK MUAMMOLARNI OLDINI OLISH HAMDA TABIATNI ASRAB AVAYLASHNING HUQUQIY ASOSLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13899 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Hozirda shiddat bilan oldinlab borayotgan zamonda tabiatga ham eʼtibor qaratish va uning gullab yashnashiga hissa qoʻshibgina qolmay uning huquqiy asoslarini ham shior sifatida qabul qilib olish kerakligi. Orol dengizining qurishi va uning oldini olishning huquqiy va siyosiy asoslarini jamiyatga ongiga singdirish va shu yoʻl bilan tabiat muhofazasi qilishga hissa qoʻshish</p> Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 108 111 HUQUQIY MADANIYAT HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING AHAMYATI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13900 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Huquqiy madaniyatning jamiyat hayotidagi roli va amalga oshirishning yoʻnalishlari,&nbsp; huquqiy ongning amaldagi ifodasi</p> Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 112 116 HUQUQIY ONG TUSHUNCHASI, UNING AHAMIYATI VA JAMIYAT HAYOTIDAGI ROLI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13901 <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> Huquqiy ongni hayotga yanada takomillashtirib tadbiq qilish va bu yoʻl bilan aholining huquqiy ongini rivojlantirish</p> Aʼzamov Adhamjon Axrorjon oʻgʻli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 114 115 BOLALARNI NUTQINI O'STIRISHDA O'YINLAR VA METODIKALARDAN SAMARALI FOYDALANISH https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13902 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Maqola bolalarga nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar bilan qiziqarli, amaliy usullar haqida ma'lumot beradi. Maqola o'z ichiga qanday metodikalar va o'yinlar orqali til ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini o'rganishni maqsad qilgan. Maqola, nutqni o'stirishni amaliy va qiziqarli qilish uchun qanday metodikalar va o'yinlardan foydalanishning bolalar uchun foydali bo'lishini ta'kidlaydi. Ular bolalarning lug'atlarini kengaytirish, gapirish va fikrlashlarini o'rganish, tarbiyalanish va amaliy qabiliyatlarini rivojlantirishda yordam berish uchun idealdir. Maqola bolalarni nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar orqali qiziqishga chaqiradi va ularni o'rganish jarayonida motivatsiyalashga yordam beradi. Shuningdek, bolalarning o'rganish jarayonini ko'proq ilgari his qilishlariga yordam beradi.</p> Umarova Kamola Abdulxamid qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 116 118 HARAKATLI O'YINLAR VOSITASIDA BOLANING JISMONIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13903 <p><strong>Annotatsiya</strong><strong>:</strong> &nbsp;Maqolada o'sib borayotgan yosh avlod sog'lom rivojlansagina, u ham ma'nan, ham ruhan komil inson darajasiga yetishadi. shu sababdan har bir harakatli o'yinlar bola hayotining ajralmas qismiga aylanishi lozim. maqolada harakatli o‘yinlarning tavsifi xamda harakatli o‘yinlar orqali bolalarning jismoniy faolligini&nbsp;&nbsp; rivojlantirish masalasi yoritilgan.</p> Xayitboyev Nabijon Sheralievich Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 119 122 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH MASALASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13904 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo’llari va usullari hamda tabiat bilan uyg’unlik, tabiat va jamiyat o’rtasidagi bo’g’liqliklar aks ettirilgan.</p> Mustayeva Maftuna Odiljon qizi Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 123 126 S.BAHADÍROVANÍŃ “TÁǴDIR” TRILOGIYASÍNÍŃ KOMPOZICIYASÍ https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13905 <p>&nbsp; S.Bahadırova&nbsp; “Táǵdir” trilogiyası menen Oraylıq&nbsp; Aziyanıń&nbsp; hayal-qız&nbsp; jazıwshılarınıń&nbsp; arasında keń&nbsp;&nbsp; kólemli&nbsp; roman-epopiya&nbsp; jazǵan&nbsp;&nbsp; birinshi jazıwshı&nbsp; bolıp&nbsp; esaplanadı.&nbsp; Qaraqalpaq&nbsp; ádebiyatındaǵı&nbsp; tariyxıy –revolyuciyalıq janrda&nbsp;&nbsp; jazılǵan shıǵarmalardıń&nbsp; biri&nbsp;&nbsp; S.Bahadırovanıń&nbsp; “Táǵdir”&nbsp; roman&nbsp; trilogiyası&nbsp; boldı. Jazıwshınıń&nbsp; “Táǵdir” trilogiyası keń&nbsp; kólemli&nbsp; syujetke&nbsp; qurılǵan bolıp, 3 kitaptan ibarat.&nbsp; 1-kitabı 1979-jılda&nbsp; “Ámiwdárya”&nbsp; jurnalınıń&nbsp; 1,2,3,4&nbsp; hám 5-sanlarında keń&nbsp; jámiyetshilikke&nbsp; usınıldı.&nbsp; Bunnan keyingi&nbsp; 2-kitabı&nbsp; 1989-jılı kitap&nbsp; halında baspadan&nbsp; shıqtı.&nbsp; Al,&nbsp; sońǵı&nbsp; 3-kitabı&nbsp; bolsa&nbsp; 2021-jılı&nbsp; “Ámiwdárya”&nbsp; jurnalınıń 4,5, hám 6&nbsp; sanlarında,&nbsp; sonday-aq 2022-jıldaǵı 1,2-sanlarında&nbsp; jarıq&nbsp; kórdi.&nbsp;</p> Ulbosın Isamatdinova Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 127 136 KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13906 <p><strong>Annotatsiya:&nbsp; </strong>Maqolada kurashchilarning texnik-taktik mahoratlari hujum va himoya usullari, aldash harakatlari va kurashchining turish holatlari va Belbog‘ tutishlaridagi holatlariga izoh beriladi. Kurashchilarning ruhiy tayyorgarliklari, kurashchilarning&nbsp; iroda va axloqiy sifatlarini tarbiyalash uslublari ham&nbsp; yoritilgan.</p> Eshturdiyev Abbos Erkin òģli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 137 142 VOLEYBOL SPORT TURINING YOSHLARNING TA'LIM-TARBIYA VA JISMONIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13907 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Maqolada voleybolning yosh shaxslarning yaxlit rivojlanishidagi ko'p qirrali ro`li o'rganilib, uning ham ta'lim-tarbiyaga va jismoniy farovonlikka ta'siriga e'tibor qaratilgan. Adabiyotlarni keng qamrovli tahlil qilish orqali biz ta'limning afzalliklari, vosita va kognitiv mahoratni rivojlantirish va voleybolning yoshlarga umumiy ta'siri bo'yicha mavjud tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.</p> Mamatov Pahlavon Urayimjon òģli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 143 146 O’QUVCHILARNING FUTBOL BO’YICHA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK TOMONLARINI O’RGANISH MASALASI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13908 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada futbol sport turini yanada takomillashtirish masalalari va o’quvchilarning futbol bo’yicha texnik tayyorgarlik tomonlarini o’rganish muammolari va bunga yechimlar qayd etilgan. Bundan tashqari, futbolchilarning mashg’ulot jarayonlari va vazifalari haqida ham ta’kidlangan.</p> Tursunqulov Mansur Mahmud òģli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 147 150 THE SOPHISTICATION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HELLP SYNDROME IN CLINICAL PRACTICE https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13909 <p><strong>Annotation</strong>: HELLP syndrome is one of the most important diseases that medical practitioners, especially gynecologists, should be knowledgeable about and able to differentiate from other obstetric illnesses, as well as rheumatologic conditions.This rare condition might cause maternal death due to doctors' ignorance.</p> Gulomova Sh.Kh. Ibrohimova D.I. Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 151 153 ХАЛҚАРО МИҚЁСДА МАЪНАВИЙ ЕТУК ВА ЗАМОНАВИЙ ОИЛАНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13910 <p>Инсоният тарихида ва дунё миқёсида ҳам оила муқаддас қўрғон бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Бу Аллоҳнинг инояти билан миллатидан, ирқидан, жинсидан ва диний эътиқодидан қатъи назар никоҳ орқали шаклланади. Унга хиёнат қилишга ҳеч кимнинг ҳақи йўқ. Эркак ва аёл оилада ўзларига белгиланган вазифалари бор. Буларни ҳолол ва покиза бажарадиган бўлса, ҳеч қандай низо ёки жанжал, кўнгилсиз ҳодисалар, кўнгилхиралик юзага келмайди. Оиланинг ички оламига аралашишга ҳам ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Оилавий муаммоларни фақат оила соҳиби ва соҳибалари ўзаро инсоний муносабатлар билан ҳал қилиши лозим. Оиланинг сирини ташқарига чиқариш – бу, биринчи галда тарбиясизликнинг, савиянинг етарли эмаслигининг оқибати. Масалан, бегона кишига соатлаб оилавий сирингизни тўкиб солдингиз. Бу билан оиланинг муаммоси ҳал бўлиб қоладими, асло йўқ. Балки гаплар кўпайиб эрига бир гап, аёлига яна бошқа уйдирма гаплар етиб келиб оиладаги муҳитнинг янада ёмонлашишига олиб келади. Бундай оилада вояга етаётган фаарзандлар қай аҳволда бўлади. Бу ҳам дунё миқёсида катта муаммо.</p> Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Мурод Муҳаммедович Муҳаммедов Озода Мамаюнусовна Пардаева Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 154 159 ОИЛА ГЛОБАЛ ИНҚИРОЗИ: САБАБИ, ОҚИБАТЛАРИ, ЕЧИМЛАРИ https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13911 <p><strong>Аннотация: м</strong>ақолада оила глобал инқирозини намоён бўлишининг умумийлиги ва ўзига хослиги масаласи таҳлил қилинган. Унда муаммо сабаб ва оқибат нуқтаи назаридан туриб таҳлил қилинган бўлиб, муаммонинг сабаби маънавий қашшоқлик эканлиги кўрсатилган. Муаммо глобал характерда эканлигидан келиб чиқиб, уни бартараф қилиш борасида глобал тадбирлар таклиф қилинган.</p> Пардаев Мамаюнус Қаршибаевич Набиев Фарҳод Ҳамидович Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 160 167 ДУНЁДАГИ СОДИР БЎЛАЁТГАН АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УНДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13912 <p><strong>Аннотация: </strong>глобаллашув жраёнида дунё аҳолисининг таркибий тузилиши ва ўзгариш жараёнлари билан ҳам боғлиқлиги, 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан еттита устувор йўналишдан иборат вазифалар ишлаб чиқилгани ҳақида сўз боради. Бу борада миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда, умумбашарий муаммоларга ёндашиш тўғрисида мулоҳазалар юритилиб, натижадор таклифлар берилади.</p> Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Озода Мамаюнусовна Пардаева Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 168 178 GAZ VA GAZ KONDENSATNI YIG‘ISH VA TAYYORLASH https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13913 <p>&nbsp; Gaz va gaz kondensatli konlardan qazib olinayotgan tabiiy gazlar quduqlaming ustki qismidan to iste’molchiga jo'natish uchun magistral quvurlarigacha murakkab yig‘ish va ishlov berish jarayonidan o‘tadi. Quduqlarning mahsulotlarini yig'ish tizimi quduq ustidan gazni kompleks tayyorlash qurilmalariga, asosiy binoga yoki gazni qayta ishlash zavodlariga yuborilgunga qadar uzatish uchun mo‘ljallangan jihozlar jamlanmasi, armaturalar va kommunikatsiyalardan tashkil topgan. Gaz va gaz kondensatli konlarda turli xil tizimdagi gazni yig’ish tizimlari qo’llaniladi. Yuqori qatlam bosimli konlarda asosan gazni guruhiy yig’ish tizimi qo’llaniladi. Gazni quritish va uning tarkibidagi kondensatlarni ajratib olish bir vaqtning o‘zida gazning kompleks tayyorlash qurilmalarida (GKTQ) amalga oshiriladi. GKTQsi asosan guruhiy gaz yig’ish shaxobchalarida joylashtiriladi, gaz qo'shimcha ravishda mexanik qo‘shimchalardan tozalanadi va gazni alohida shu maqsadda o’rnatilgan qurilmalarda yoki magistral quvurlar uchun mo’ljallangan bosh binolarda tozalash ishlari amalga oshiriladi. Keltirilgan talablarni amalda bajarish maqsadida kon sharoitlarida qazib olinayotgan gazning suyuq uglevodorodli qismini ajratib olish uchun quritish yoki tozalash texnologik qurilmalari quriladi va bu qurilmalar quvurlar orqali o‘zaro bog’lanadi.</p> Jo'rayev Xumoyunmirzo Shuxratbek oʻgʻli Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 179 182 BIOLOGIYA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13914 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada biologiya taʼlim tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, biologiya taʼlimida raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, ularning taʼlim natijalarini oshirish va oʻquvchilarda ilmiy savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari, ulardan samarali foydalanishning pedagogik asoslari toʻgʻrisida toʻliq bayon qilingan</p> Navruzova Feruza Karomovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 183 184 FIZIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA YUZAGA KELUVCHI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13915 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada fizika taʼlim tizimida yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari, mavhum tushunchalar bilan bogʻliq qiyinchiliklar, laboratoriya tajribalarining cheklovlari va pedagogik cheklovlar oʻqituvchilar malakasini oshirish va yanada qiziqarli va samarali oʻquv muhitini yaratish uchun texnologik yutuqlardan foydalanish toʻgʻrisida toʻliq bayon etilgan.</p> Bozorova Guljahon Bahronovna Copyright (c) 2024 2024-05-15 2024-05-15 45 5 185 187