YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH

Authors

  • Tohirova Goʻzaloy Davronbek qizi
  • Nurmatova Gulchiroy Akmaljon qizi

Keywords:

Kalit so'zlar: Oilaviy hayot ta'limi, yoshlarning tayyorgarligi, munosabatlar qobiliyatlari, muloqot, hissiy aql, yaxlit yondashuv.

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ahamiyatini o'rganib, an'anaviy ta'limdan tashqariga chiqadigan kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. U oilaviy hayot ta'limi atrofidagi adabiyotlarni o'rganadi, mavjud metodologiyalarni tahlil qiladi, tadqiqot natijalarini taqdim etadi va kelajakdagi aralashuvlar oqibatlarini muhokama qiladi. Maqola o'qituvchilar, ota-onalar va siyosatchilar uchun yoshlarning oilaviy hayotning murakkabliklariga tayyorgarligini oshirish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

References

Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi.-Toshkent: O‘qituvchi, 1996- 192b/

Mahkamov S.Islom dini va oila tarbiyasi.Mas’ul muharrir Abdulaziz Mansur –(Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashr., 2000.- 32b.

Maratov Temur Gayrat ugli(2019) Scientific theoretical problems of perfect human category in the psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(8). 16-22.

Eshnaev N.J., Maratov T.G‘., Mirzaraximova G. (2020). O‘zbek milliy kino san’ati va madaniyatida psixoprofilaktik xizmat tizimini joriy etish masalalari. Oriental Art and Culture 03. 156-165.

Eshnaev N. J. (2021) “Ma’naviy-axloqiy muammolarni ilmiy tadqiq etishning o‘ziga xos jihatlari”, Academic research in educational sciences, vol 2 no 1, p. 364

Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality andthe concept of reduction of creativity to intellect. JCR. 7(17): 498-505. doi:10.31838/jcr.07.17.69

Published

2024-02-10

How to Cite

Tohirova Goʻzaloy Davronbek qizi, & Nurmatova Gulchiroy Akmaljon qizi. (2024). YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 24–27. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11420