AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Authors

  • Sobirov Muhammadqodir
  • Safina Nafisa

Keywords:

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv, aksiyadorlik tijorat banklari, manfaatlar, risk, foyda, aktsionerlar, menejerlar, mulkchilik huquqi.

Abstract

Annotatsiya. Usbu maqolada Aksiyadorlik tijorat banklarida korporativ boshqaruv va uning o‘ziga xos jihatlari ko‘rib chiqilgan.

References

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.T.: O`zbekiston, 2014.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF №4720 “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to`g`risida”, 2015 yil 24 aprel;

O`zbekiston Respublikasi Qonuni №233-I “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning xuquqdarini ximoya kilish tufisida (yangi taxriri)”, 1996 yil 26 aprel. YAngi taxriri URK-370 son bilan 2014 yil 06 mayda tasdikdangan.

O`zbekiston Respublikasi Qonuni №310-II «Mas’uliyati cheklangan hamda qo`shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to`g`risida», 2001 yil 06 dekabr;

O`zbekiston Respublikasi K,onuni “Raqobat to`g`risida”, 2012 yil 6 yanvar.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi Qarori №207 “Davlat ulushi bo`lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo`jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati samaradorligini baxolash mezonlarini joriy etish to`g’risida”, 2015 yil 28 iyul.

Korporativ boshqaruv kodeksi - Xalk suzi, 2016 yil 11 mart.

Xodiev B.YU., Berkinov B.B. “Korporativ boshqaruv va raqobatni rivojlantirish” O‘quv qo‘llanma. -T.: 2011 y.

Xodiev B.YU., Karlibaeva R.X., Akramova N.I. O‘quv qo‘llanma.- TDIU, 2010.-280 bet.

Халилов Нурулло Хамидиллаевич, Сафина Нафиса Талгатовна РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН // Colloquium-journal. 2022. №15 (138). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsifrovizatsii-v-razvitii-sotsialno-ekonomicheskih-sistem-v-respublike-uzbekistan (дата обращения: 11.02.2024).

Dadajonova Martabakhan Mahmudovna, & Solijonov Mirfayoz Shokirjon ugli. (2023). TAX REGULATION OF INNOVATION ACTIVITIES AS A COMPONENT OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT FOR THE INDUSTRY OF UZBEKISTAN. Open Access Repository, 4(2), 810–816. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4CWUA

www.gov.uz - O`zbekiston Respublikasi hukumat portali.

www.lex.uz — O`zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

Published

2024-02-12

How to Cite

Sobirov Muhammadqodir, & Safina Nafisa. (2024). AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 68–76. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11530