VETERINARIYA YO‘NALISHIDAGI TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Kenjaboev Shokir Abdulxalimovich

Keywords:

Kalit so‘zlar: Veterinariya atamalar, innavatsiyon texnologiya, yondashuv an’anaviy metod, zamaonaviy metod, pedtexnologiyalar, kompitensiya, axborot kominikatsiya texnologiyalari, uzluksiz ta’lim, nutq kompitensiyasi, vosita, didaktika, dastur, kompyuter, elektron aloqa, jarayon, loyiha, imkoniyat.

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha tezkor samarali strategiyalarni aniqlashda shuningdek, ingliz tili asosida veterinariya talabalarining kasbiy mahoratlarini oshirish usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada hozirgi kunda ta’lim jarayonida veterinariya mutaxsisiligi talabalariga ingliz tili o‘qitishda pedtexnologiylardan foydalanish va darslarning samarali natija berishi uchun o‘qituvchining talabalarni qay darajada darsga qiziqtira olishiga va ularni bilim olishga bog‘liq masalalar ko‘rib chiqilgan.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5117-сонли “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори

Ковалева А.Г. Обучение иностранному языку в условиях информационно-коммуникационной профессиональнообразовательной среды // Язык в сфере профессиональной коммуникации: Часть 2: Материалы международной научнопрактической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, 19-20 апреля 2018 года. — Екатеринбург: Издательство УМЦ-УПИ, 2018. — С. 57–62

Родионова Н.В., Яранская М.Н. Потенциальные возможности использования социальных сетей в качестве образовательного ресурса // Сб. материалов Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: проблемы художественного и музыкального образования». — Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева. — 2017. — С. 66–69.

Сайидаҳмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003.

Беспалко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М. : Изд-во Института профессионалного образования Министерства образования России, 1995.

Published

2024-02-12

How to Cite

Kenjaboev Shokir Abdulxalimovich. (2024). VETERINARIYA YO‘NALISHIDAGI TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 77–81. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11532