TOHIR MALIKNING “ODAMIYLIK MULKI”ASARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMA’NAVIY XUSUSIYATLARI

Authors

  • Tilavova Munisxon Alijon qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: sema, belgi, hosila, frazeologizm, polisemiya, omonimiya

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asarida qo’llanilgan frazeologik birliklarida lingvoma’naviy xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.”Odamiylik mulki”asarida uchragan  polisemiya va omonimiya hodisalaridan ayrim namunalari uchraydi.

References

Alijonovna, T. M. (2024). Representation of Phraseological Units in the Text" Human Property" on the Basis of Exact and Occasional Changes. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 95-99.

Тилавова, М. А. (2024). ФЕНОМЕН СИНОНИМИИ И ФЕНОМЕН АНТОНИМИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ТАХИРА МАЛИКА «ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА». TADQIQOTLAR. UZ, 37(4), 59-63.

Jo‘rayeva, L. (2024). ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI KIYIM NOMLARINING LINGVOPOETIK VA LINGVOKULTROLOGIK TADQIQI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 124-127.

Alijonovna, T. M. (2024). PHRASEOLOGISMS RELATED TO THE WORD USED BY TAHIR MALIK IN “HUMAN PROPERTY”. INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT, 3(3), 83-87.

Тилавова, М. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, РОДСТВЕННЫЕ СЛОВУ, УПОТРЕБЛЕННОМУ ТАХИРОМ МАЛИКОМ В «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ». Talqin va tadqiqotlar, 2(3 (40)).

Tilavova, M. (2023). FRАZEOLOGIK POLISEMIYA HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

Tilavova M. TOHIR MALIKNING” ODAMIYLIK MULKI” ASARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL JIHATI //Science and innovation in the education system. –2023. –Т. 2. –No. 5. –С. 197-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.10472607

Sh.Rahmatullaev. O’zbek frazeologiyasining ba’zi masalalari, Toshkent, 1966, 9-58-b. 2. Sh.Rahmatullaev. Nutqimiz ko’rki, Toshkent, 1970, 5-43-b. 3. U.Tursunov va boshqalar. Hozirgi o’zbek adabiy tili, Toshkent, 1992, 55-126-b.

Yo’ldasheva .D Nutqiy muloqotda sukut hodisasi “Ko‘p tillilik va madaniyatlararo muloqot:tajriba va muammolar” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.‒ Toshkent. 23-oktabr, 2023. ‒121-126-b.

Laylo, J. R. (2024). NAVOIY ASARLARIDAGI OZIQ-OVQAT VA O ‘SIMLIKLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI. News of UzMU journal, 1(1.3), 299-302.

Zhiyankulovna, J. L. (2024). A Linguopoetic and Linguocultural Study of Craft Names in Alisher Navoi's Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 147-152.

Latifova , M. . (2024). O‘ZBEK TILIDA QO‘SHMA SO‘ZLAR TADQIQI (RAVISH SO‘Z TURKUMIGA OID QO‘SHMA SO‘ZLAR MISOLIDA). Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(1), 53–57. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/11411

Published

2024-05-15

How to Cite

Tilavova Munisxon Alijon qizi. (2024). TOHIR MALIKNING “ODAMIYLIK MULKI”ASARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMA’NAVIY XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 7–11. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13868