BOSHLANG‘ICH TA`LIMGA QO‘YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Authors

  • Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna

Keywords:

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta`lim konsepsiyasi, ta`lim mazmuni, zamonaviy yondashuvlar, bilish, kompetensiya, o‘qish va tushunish darajasi, o‘qish savodxonligi.

Abstract

Annotatsiya: ushbu maqolada “Boshlang‘ich ta`lim konsepsiyasining” ahamiyati va ta`lim mazmuniga qo‘yilayotgan zamonaviy yondashuvlar hamda o‘quvchilarning o‘qish va tushunish darajasini oshirish yuzasidan fikrlar yuritilgan.

References

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF– 4947-sonli Farmoni // Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2017. 6-son, 70-modda.

Qurbonova Maftuna, Umumiy oʻrta taʼlim maktablari boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻquv-bilish kompetensiyalarini shakllantirish ahamiyati // Xalq taʼlimi, 2020. 3-maxsus son, 29-33 bet.

Jo‘rayeva, L. (2024). ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI KIYIM NOMLARINING LINGVOPOETIK VA LINGVOKULTROLOGIK TADQIQI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 124-127.

Qurbonova Maftunа, Methods for improvement of training competitions for classifications leading on the organization of independent works // Экономика и социум, 2020. №6(73), с 432-437.

Zhiyankulovna, J. L. (2024). A Linguopoetic and Linguocultural Study of Craft Names in Alisher Navoi's Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 147-152.

Laylo, J. R. (2024). NAVOIY ASARLARIDAGI OZIQ-OVQAT VA O ‘SIMLIKLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI. News of UzMU journal, 1(1.3), 299-302.

Jiyanqulovna, J. R. L., & Ilhomovna, S. D. (2024). O ‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHIDA ALISHER NAVOIY ASARLARINING O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 44(4), 127-130

Tilavova, M. (2024). ” ODAMIYLIK MULKI” ASARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA SINONIMIYA HODISASI VA ANTANAMIYA HODISASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 62-67.

Tilavova, M. (2024). LINGUISTIC AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAHIR MALIK'S" HUMAN PROPERTY". Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(9), 26-30.

Latifova , M. . (2024). O‘ZBEK TILIDA QO‘SHMA SO‘ZLAR TADQIQI (RAVISH SO‘Z TURKUMIGA OID QO‘SHMA SO‘ZLAR MISOLIDA). Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(1), 53–57. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/11411

Published

2024-05-15

How to Cite

Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna. (2024). BOSHLANG‘ICH TA`LIMGA QO‘YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 12–14. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13870