ERKIN O’XSHATISHLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Authors

  • Latifova Maftuna Yashin qizi
  • Qomilboyeva Nuquljon Ixtiyor qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: president birliklar, o’xshatish vositalar, lingvokulturologik qarashlar.

Abstract

Annotatsiya:  Maqolada o’xshatish vositalarining lingvistik xususiyatlari badiiy matn doirasida o’rganildi, misollar keltirildi va izohlandi. O’xshatishlar haqida bir qancha olimlarning ilmiy qarashlari muhokama qilindi.

References

Каримов С.Зулфия асарлари лингвостилистикаси.Монография.–Самарқанд, 2006.

Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. –Т.: Маънавият, 2013.

Laylo, J. R. (2024). NAVOIY ASARLARIDAGI OZIQ-OVQAT VA O ‘SIMLIKLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI. News of UzMU journal, 1(1.3), 299-302.

Mahmudov N. O‘xshatishlarning til va nutqdagi o‘rni / Til tilsimi tadqiqi. –T.: Mumtoz so‘z, 2017.

Mahmudov N. va b. Ona tili 11-sinf o’quvchilari uchun darslik. –T., 2018.

Jo‘rayeva, L. (2024). ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI KIYIM NOMLARINING LINGVOPOETIK VA LINGVOKULTROLOGIK TADQIQI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 124-127.

Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатишлар. –Т., 1975.

Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. –Т.: Фан, 1977.

Ёқуббекова М. Ўзбек халқ қўшиқларида ўхшатиш. –Т.: Фан, 2005.

M. Latifova O'ZBEK TILIDA QO'SHMA SO'ZLAR TADQIQI (RAVISH SO'Z TURKUMIGA OID QO'SHMA SO'ZLAR MISOLIDA) //Science and innovation in the education system. –2023. –Т. 2.–No. 5. –http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/11411

A Study of Compound Words Related to Nouns in Language Latifova Maftuna Yashin qizi http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/2555/2249

Jiyanqulovna, J. R. L., & Ilhomovna, S. D. (2024). O ‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHIDA ALISHER NAVOIY ASARLARINING O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 44(4), 127-130.

Published

2024-05-15

How to Cite

Latifova Maftuna Yashin qizi, & Qomilboyeva Nuquljon Ixtiyor qizi. (2024). ERKIN O’XSHATISHLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 54–58. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13886