BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGIGIK XUSUSIYATLARI

Authors

  • Habibullayeva Sitora Amrulloyevna
  • Hamroeva Mohchehra Abdushukur qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy ta`lim, iqtisodiy bilim, iqtisodiy madaniyat.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining iqtisodiy bilimlarini shakllantirish zaruriyati, mazkur jarayonga xos pedagogik bilimlar va ta`sir etuvchi omillar mazmuniga doir ma`lumot keltirilgan. Shunungdek, ilmiy tadqiqot ushlari tahlili hamda o‘quvchilarda ilk iqtisodiy bilimlarni shakllantirish bosqichlari mazmuni yoritilgan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. [ Matn ]. 2020 Toshkent: Tasvir nashriyot uyi 2020-72b

Artiqova M. B Oilada o‘smirlarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart sharoitlari: Ped.fan. nom. … diss. – t:2008. – B 155

АндрееваИ.В Экономическая психологияю социокультурный подход/ИюВ.Андреева. СПб2000 С236

Атоев Н.М педагогические условия экономического воспитания старшеклассников(сельских школ Узбекистана): Автореф.дисс.канд.пед.наук. алма Атинск. ГУ1993ст22

Djurayev D.U. Iqtisodiy ta`limda o‘zbek xalq pedagogikasidan foydalanishning ilmi-metodik asoslari. Ped.fan.nom…diss. T:2006/ B162

Jo‘rayev L.N. Iqtisodiy madniyatning strukturaviy funksional tahlili. Falsafa.fan.nom….diss. -T: 2005. -B160

Published

2024-05-15

How to Cite

Habibullayeva Sitora Amrulloyevna, & Hamroeva Mohchehra Abdushukur qizi. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGIGIK XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 96–100. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13896