BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA IJODIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY JIHATLARI

Authors

  • Matg'oziyeva Shahnoza Xasanbayevna
  • Muqaddas Jamolidinova Xamidjanovna

Keywords:

Kalit so'zlar: boshlang 'ich sinf, ijodiy fikrlash, nostandart dars, didaktik o'yin, ona tili va o'qish savodxonligi, debrifing, seminar dars

Abstract

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyati asoslangan bo'lib, aniqlovchi tajriba bosqichi natijalari tahlil qilingan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydali shaxs bo 'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yosh avlodning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательны творческих способностей младших школьников. Автореф. Дисс...к.пед. н. -Т., 2005. - 23 с.

Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. f. d...diss. - T., 2003. -280 b.

G'oziyev E.G'. Tafakkur psixologiyasi. - T.: O'qituvchi, 1990. - 185 b.

Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Ped. fan. dok. diss. ... - Toshkent: TDPU, 2001. -243 b.

Исмаилов М. К. (2021). Рефлексив ёндашув асосида талабаларда саноген тафаккурни ривожлантиришнинг эмпирик тахлили. Современное образование (Узбекистан), (3 (100)), 46-52.

Published

2024-06-10

How to Cite

Matg’oziyeva Shahnoza Xasanbayevna, & Muqaddas Jamolidinova Xamidjanovna. (2024). BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA IJODIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY JIHATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 28–35. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14712