“ALPOMISH” DOSTONIDA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI

Authors

  • Botirova Ozoda Jamol qizi
  • Atabayeva G.F.

Keywords:

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, doston, qadriyat, urf-odat, “Alpomish”

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodining nodir namunasi bo‘lgan “Alpomish” dostoni, undagi ummumbashariy fazilatlarning unsurlari, milliy urf-odatlar va an’analar haqida gap boradi. Dostondagi milliy qadriyatlar tahlilga tortiladi.

References

Yo‘ldoshev Q. “Alpomish” talqinlari yoki doston badiiyati hamda millat ma’naviyati haqida ayrim fikrlar. - T.: Ma’naviyat, 2002. 6-bet

Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li.Alpomish.-T.: “G‘ofur G‘ulom”,2016.B.34.

Sharipova M. "Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi (buxdu. uz). - 2020. - Т. 1.

Саримсоқов Б. Фольклор ва адабиёт муносабатларидаги акс жараённинг ҳозирги аҳволи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1988. – №6.

– Б.28-31.

D. O‘rayeva. O‘zbekiston xalqlari etnografiyasi va folklori. “O‘qituvchi” Nashriyot-matbaa ijodiy uyi / Toshkent – 2007

https://litportal.ru/avtory/gothold-lessing/kniga-laokoon

http://www.e-adabiyot. uz/adabiyotshunoslik/

www.natlib.uz

Published

2024-06-10

How to Cite

Botirova Ozoda Jamol qizi, & Atabayeva G.F. (2024). “ALPOMISH” DOSTONIDA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 59–62. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14717