MASHGʻULOTLAR JARAYONIDA TEZKORLIKNI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI

Authors

  • Qurbonova Shaxnozaxon Ikromidin qizi

Keywords:

Kalit so'zlar: tezkorlik harakat sifati, harakat reaksiyasi, harakat tezligi-kuch, sog'lom turmush tarzi, tezkorli, tezlik, morfo-kuch omili, tezkor-kuch chidamkorligi, kompleks mashqlar.

Abstract

Maqolada sportchilarning tezkorlik harakat sifati va unga oid qobiliyatlarni tana a'zolarini shu qismidagi mushaklarning kuchi, tez qisqarib, tez bo'shashishi ham tezkorlik namoyon qilish orqali tarbiyalash yoritib berilgan.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

Узбекистан Републикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги П^-3031-сонли карори. Халк сузи газетаси, 4 июнь. 2-3 б.

Узбекистан Республикаси Президентинингфармони Жисмоний тарбия ва спорт сохдсида давлат бошкаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида Тошкент ш., 2018 йил 5 март,ПФ-5368-сон

Керимов Ф.А., Умаров М.Н. Спортда прогнозлаштириш ва моделлаштириш. - Т.: УзДЖТИ, 2005. - 279 б.

Никитушкин В.Г., Зеличенок В.Б., Губа В.П.Легкая атлетика: КритерП отбора. - М.: Терра-спорт, 2000. - 240 с.

Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2003. - 672 с.

Published

2024-06-10

How to Cite

Qurbonova Shaxnozaxon Ikromidin qizi. (2024). MASHGʻULOTLAR JARAYONIDA TEZKORLIKNI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 66–69. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14719