MAKTABGACHA TA’LIMDA SIFATILI TAL’MINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH

Authors

  • Tulaboyeva Nargiza Qurbonovna

Keywords:

Kalit so‘zlar: ta’lim sifati menejmenti, ta’lim muassasasi,ta’lim sifati, ta’lim samaradorligi, ta’lim jarayonlarini tashkil qilish, ta’lim jarayonlaribi boshqarish, vazifalar, tamoyillar.

Abstract

Annotatsiya. Maqolada  ta’lim sifatini boshqatish,ta’lim tizimini sifatli tashkil qilish, zamonaviy sifatli ta’lim tizimini yaratish, ta’lim  samaradorligini oshirsh toʻgʻrisida maʼlumotlar keltirilgan. 

References

S.X. Dexqonova https://cyberleninka.ru/journal/n/talqin-va-tadqiqotlar-ilmiy-uslubiy-jurnali-2022.

S.R. Mansurova Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423

Qurbonov SH, Seytxalilov E. Ta’lim sifatini boshqarish. /T.: “Turon-Iqbol”, 2006. 592 b.

Total Quality Management – всеобщее управление качеством. – Журнал “Директор-Иваново”, № 1-2 (120-121), январь-февраль 2011 г.

R.Ishmuhammedov, M.Yo‘ldoshev. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (Ta‘lim tizimi hodimlari metodistlar, o‘qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o‘quv qo‘llanma) – T: 2013.

Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya,

Published

2024-06-11

How to Cite

Tulaboyeva Nargiza Qurbonovna. (2024). MAKTABGACHA TA’LIMDA SIFATILI TAL’MINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 146–149. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14801