SHAXS PSIXOLOGIYASINING MURAKKAB TOMONLARINI O'RGANISH

Authors

  • E'zoza Boyxo'rozova To'lqin qizi

Abstract

Annotatsiya: Shaxs psixologiyasiko'p o'lchovli soha bo'lib, u shaxsning o'ziga xos xarakterini belgilaydigan fikrlar, his-tuyg'ular va xatti-harakatlarning naqshlarini o'rganadi. Yillar davomida tadqiqotchilar shaxsning murakkabliklarini tushunishda muhim yutuqlarga erishdilar, uning rivojlanishi, o'lchovlari va inson hayotining turli jabhalariga ta'siri haqida tushunchalar berdilar. Ushbu maqolada Shaxs psixologiyasining asosiy tushunchalari, nazariyalari va yutuqlari haqida umumiy ma'lumot berilgan, bu sohaning fanlararo tabiati va uning zamonaviy tadqiqotlardagi ahamiyati yoritilgan.

References

a1. Sobirkhonovna, Mahmudova Madinakhon. "Professional Training Of Future Speakers In The Period Of Independent Study." Archive of Conferences. Vol. 10. No. 1. 2020.

Maxmudova, Madinaxon, and Babayeva Azizabonu. "Ruhiy Rivojlanishi Sustlashgan Bolalar Lug’atining Psixik Rivojlanish Bilan Bog’liqligi." Conference Zone. 2022.

Kodirova, Feruzakhon Usmanovna, S. Z. Matupaeva, and Feruza Rakhimovna Teshaboeva. "Methodical cluster-an innovative mechanism to increase the efficiency of general secondary and inclusive education." (2020).

Mahmudova, Madina Sobirkhonovna. "The Role Of Independent Education In The Formation Of Professional Competencies Of Prospective Speech Therapists." Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology 2.10 (2020): 358-363.

Feruza, Teshabaeva, Mahmudova Madina, and Yuldasheva Dilbar. "The essence of inclusive education in developed countries." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.1 (2020).

Sobirkhonovna, Mahmudova Madinahon. "An Innovative Mechanisms to Increase the Effectiveness of Independent Education of Future Defectologists." International Journal on Integrated Education 3.11 (2020): 210-211.

Published

2024-06-11

How to Cite

E’zoza Boyxo’rozova To’lqin qizi. (2024). SHAXS PSIXOLOGIYASINING MURAKKAB TOMONLARINI O’RGANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 154–158. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14803