PSIXODIAGNOSTIK METODLAR

Authors

  • Qo`ziyev Ulug`bek Aliqulovich

Keywords:

Kalit so‘zlar: eksperimental, diagnostik metodika, Guruhdan tashqari, Content analiz, Sotsiometrik, Intervyu, Proyektiv

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqola psixodiagnostik metodlar haqida bodib, ayni damda dolzarb mavzulardan biri sanaladi. Psixologik adabiyotlarda ko‘pincha-metod va -metodika tushunchalarini turli mazmunda uchratamiz. Biz psixologiyaning malum uslubiy tamoyillar o‘zining birlamchi konkret tadqiqot uslubidan olinishini bilamiz. Diagnostik metodni xarakterlayotganda, uning odchash—sinash yo‘nalishining ko‘rsatgichi bilan chegaralanib qolish yetarli emas. Aks holda tushuntirish g‘olibligi eksperiment metodga beriladi.

References

ADABIYOTLAR:

Ergasheva M.R. —Kostyum kompozitsiyasi va tarixil. Darslik.Buxoro, Durdona. 2021 y.

ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ КОСТЮМ-ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ З.Н. Турсунова, Г.Ж Ражабова - Всероссийская научно-практическая конференция, 2020.

Турсунова З.Н. Изучение и выявление особенностей конструкции мужского пиджака с целью её совершенствования. Научно-технический журнал БухИТИ, “Развитие науки и технологий” .№3/2018.- с 156.

Innavatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayeva A.B. —Т.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. —B. 81.

Савелева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов/Учеб. - мет. Пособие. - Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. - С. 9.Сборник кейсов для вузов по дисциплинам гуманитарного и социально экономического цикла / Учеб. - мет. Пособие. - СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. - С. 3.

Tolip ov O’, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari — Т.: 2006. —B. 260.

Saidova Kh.Kh., DjalolovaD.F., Ergasheva M.R. Promotion of practical trainings for the development of the creative abilities of students in special subjects using foreign methods of foreign education method / European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Европа, Vol. 8 No. 11, 2020. — PP. 73—79. www.idpublications .org.

SaidovaKh.Kh., KuliyevaD.R., DjalolovaD.F. “Cluster” Theory and Its Peculiarities in Increasing the Competitiveness of the Economy/ The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research USA, Volume 2, Issue 9, 2020. —PP. 51— 54. www.usajournalshub.com

https://yuz.uz/news/prezident-yoshlarga-ajdodlardan-ibrat-olib-hayotda- mojizalar-yaratishga-astoydil-intilishingiz-kerak

Published

2024-06-10

How to Cite

Qo`ziyev Ulug`bek Aliqulovich. (2024). PSIXODIAGNOSTIK METODLAR. Journal of New Century Innovations, 54(3), 37–41. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14755