HUJAYRANING TIRIKLIK BELGILARI MAVZUSINI O’QITISHDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Haydarova Navruza Mirzavaliyevna

Keywords:

Kalit so’zlar: biologiya, yangi kontsepedagogik texnologiyasiya, texnologiya, metod, bilish faoliyati, zamonaviy ta’lim

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hujayraning tiriklik belgilari mavzusini o’qitishda multimedia vositalaridan foydalnish

References

REFERENCES:

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslari

“Maktabda biologiya” jurnali.

O'zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» - Toshkent, 1997.

Barkamol avlod orzusi (Prezident I.lCarimovning nutqlari, risolalari (asosida). Tuzuvchilar: SltKurbonov, X. Saidov, RAsliddinpv. - Toshkent, «Sharq» matbaa kontserni,

1999 yil.

Avliyokulov N.X. Zamonaviy o'qitjsh texnologiyalari -Toshkent, 3001.

Avliyokulov N7X. O'qitishning modut tizimi va pedagogik texnologiyasi amaliy asoslari, - Buxoro^ 2000

Tolipova J„ G'ofurov A Biologjya ta*lim texnologiyalari.-T.: «O'qituvchi», 2002 y.

5-sinf "Botanika darslari" o'qituvchilar Uchun qo'llanma. Tolipova, To’xtayev, Pratov 2003-yil Toshkent. “O’zbekiston”

5-sinf Botanika darsligi.

Malaka oshirish institutidan olgan bilimlari.

Published

2024-06-11

How to Cite

Haydarova Navruza Mirzavaliyevna. (2024). HUJAYRANING TIRIKLIK BELGILARI MAVZUSINI O’QITISHDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 92–100. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14788