ИНТЕГРАЦИЯ ШАКЛЛАРИНИНГ МАЛАКАЛИ МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Authors

  • А.Мавлянов
  • Б.М.Ишанходжаев

Keywords:

Калит сўзлар: таълим, дидактик, метод, восита, шакл, ўқув, илмий, замонавий педагогик ва ахборот технологиялар, интеграция, рақобатбардош, глобаллашув, меҳнат бозори, иқтисодиёт, реал сектор, ижтимоий, санъат, бизнес, ҳуқуқ, мухандислик, ишлаб чиқариш, комплекс ва б.қ.лар.

Abstract

Ушбу мақолада корхона ва таълим муассасалари орасида интеграциялашув жараёнларини такомиллаштириш масалалари, корхона - таълим муассасаси тизими, интеграциялашув жараёнларини такомиллаштириш йўналишлари  кабилар ҳақида сўз юритилади.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегисия тўғрисида”ги 2017 йил 7 февральдаги ПФ-4947- сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2017 й., 6-сон, 70-модда.

Мусаев У. Интеграция - таълим жараёнини оптималлаштиришнинг муҳим принципи. //Xалқ таълими журн., -2002, № 6. -Б.4-7.

Мусаев П. Ўқув фанларининг функционал вазифаси ва уларни интеграциялаш масалалари / ДТС асосидаги ўқув дастурлари: муаммолар, изланишлар, ечимлар / Семинар материаллари. ХТВнинг илмий мақолалар тўплами. Т.: - 2002. - Б. 34-37.

Леднев B.C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы, 2-е переработанное изд. -М,: Высш. шк., - 1991.- 224 с.

Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. - М.: Педагогика. - 1991. - 206 с.

Published

2024-06-10

How to Cite

А.Мавлянов, & Б.М.Ишанходжаев. (2024). ИНТЕГРАЦИЯ ШАКЛЛАРИНИНГ МАЛАКАЛИ МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ АФЗАЛЛИКЛАРИ. Journal of New Century Innovations, 54(3), 25–32. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14753