TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Negmatova Lochin Xayrullayevna

Keywords:

Keywords: Quality of education, Informatization of education, Multimedia presentation, interactivity.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim sifatini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish to’g’risida yuritilgan fikrlar bilan tanishasiz.Kalit so’zlar: Ta’lim sifati, Ta’limni axborotlashitirish, Mutimediali taqdimot, interfaollik.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat - T.: TDPU, “Nizomiy”, 2003. 2. Sh. Shoyakubov, R. Ayupov. Interfaol ta’lim usullari. Toshkent, «Tafakkur-bo‘stoni» nashriyoti, 2012 yil. 3. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O‘quv uslubiy qo‘llanma/ Innovatsion ta’lim texnologiyalari seriyasi. – T.: “Iqtisodiyot”, 2012. 4. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. T. “O‘qituvchi”, 2004. Mavlyanov A. va boshqalar. O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda ta’lim texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. «Tafakkur bo‘stoni» nashriyoti, Toshkent, 2013.

INTERNET MATERIALLARI:

www.president.uz

www.arxiv.uz

www. venngage.com

www. bluleadz.com/

www.ziyonet.uz

www.tami.uz

Published

2024-06-10

How to Cite

Negmatova Lochin Xayrullayevna. (2024). TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Journal of New Century Innovations, 54(3), 59–62. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14760