GOSPITAL PEDAGOGIKA FANING TARIXI, MAZMUNI VA MOHIYATI

Authors

  • Pirnazarova Asal

Keywords:

Kalit so'zlar: Gospital pedagogika, konsepsiya, ta'lim, kasalxona, o'quvchi, nogironlik

Abstract

Annotasiya: ushbu maqolada Gospitat pedagogika fanining maqsad va vazifalari,kelib chiqishi, kasalxona maktablari uyerda ta'lim oladigan o'quvchilar haqida umumiy tushunchalar o'z aksini topgan.

References

Bеkkеr.K.P., Sоvаk M. Lоgоpеdiya. M., 1981 y.

Vinаrskаya Е.N., Nulаtоv А.M. Dizаrtriya i ее tоpikоdiаgnоstichеskое znаchеniе v klinikе оchаgоvых pоrаjеniy mоzgа. Tаshkеnt, 1973 y.

Еrmаkоvа I.I. Kоrrеktsiya rеchi pri rinоlаlii u dеtеy i pоdrоstkоv. M,. 1984 y.

Еfimеnkоvа L.N. Fоrmirоvаniе rеchi dоshkоlьnikоv: (dеti s ОNR). 2-е izd., pеrеrаb. M., Prоsvещеniе, 1985

Ippоlitоvа G.V. Оtkrыtаya rinоlаliya. M., 1983.

Kаще G.А. Pоdgоtоvkа dеtеy k shkоlе s nеdоrоzvitiеm rеchi: Pоsоbiе dlya lоgоpеdоv. M., prоsvещеniе, 1986.

Lаlаеvа R.I. Nаrushеniе prоtsеssа оvlаdеniya chtеniya u shkоlьnikоv. M., 1983.

Published

2024-06-29

How to Cite

Pirnazarova Asal. (2024). GOSPITAL PEDAGOGIKA FANING TARIXI, MAZMUNI VA MOHIYATI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 3–6. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15405