SHARQ MUTAFAKKIRLARINING OILA VA FARZAND TARBIYASI HAQIDAGI QARASHLARI

Authors

  • Soatova Rayxona Sadriddin qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: Oila, farzand tarbiyasi, tarbiya, ilm-u ma’rifat, mutafakkir allomalar.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining oila, uning mazmun-mohiyati, nikoh, ota-ona, farzandlar munosabati haqida fikrlar yoritilgan.  Muallif Imom al-Buxoriy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy, Yusuf Xos Hojib kabi allomalarimizning oila haqidagi qarashlari tahlil qilingan.

References

Uvatov U. Imom al Buxoriy. Buyuk Yurt Allomalari. – Toshkent, 2016. 13-14 betlar.

Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G.B. Shoumarov, I.O. Hay darov, N.A. Sog‘inov va boshq.; G‘.B. Shoumarovning tahriri ostida; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi.— T.: «Sharq», 2013. — 296 b.

Ismoilova J.X. (2021). Sharq allomalari oila va tarbiya haqida. “Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. 20-24-betlar.

Feruzabonu Ulug’bek qizi Baxriddinova. (2023). Tarixiy shaxslarni davriy o‘rganishda oila va farzand tarbiyasidan foydalanish. "Science and Education" Scientific Journal. Volume 4 Issue 5, 1202-1207-betlar.

https://jdpu.uz/buyuk-mutafakkirlarining-ilmiy-merosida-oila-ota-ona-va-bola-munosabatlarining-talqini/

Published

2024-07-03

How to Cite

Soatova Rayxona Sadriddin qizi. (2024). SHARQ MUTAFAKKIRLARINING OILA VA FARZAND TARBIYASI HAQIDAGI QARASHLARI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 31–34. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15487