ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЮЗАГА КЕЛАЁТГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШГА ОИД ТАКЛИФЛАР

Authors

  • Реймкулова Хурзада Хапузатдиновна

Keywords:

Калит сўзлар: тенденция, жиноят, профилактика, олдини олиш, муҳит, криминоген ҳусусият, хотин-қизлар

Abstract

Анотация:  Аёллар  ўртасида  жиноятчиликнинг  ривожланишида  сўнгги йилларда кўзга ташланган ташвишли тенденциялар, жамиятга, жамиятдаги маънавий-психологик муҳитга, жамиятнинг алоҳида институтларига, айниқса, оилавий муносабатларга аёллар жиноий хулқ-атворининг салбий таъсири ортиб бораётгани,   аёллар   ўртасида   жиноятчиликнинг   тузилишида   таъмагирлик жиноятлари етакчилик қилиши, бу жиноий қилмишлар давлатнинг иқтисодий тузумига     ва   фуқароларнининг     шахсий     мулкига     катта     моддий     зарар етказаётганлиги,  аёллар  жиноят  содир  этишига  туртки  берувчи  ўзига  хос сабаблар ва шарт-шароитлардан келиб чиқиб, изчил профилактика ишини йўлга қўйишнинг зарурлиги, аёллар ўртасида жиноятчиликнинг муаммоларини илмий ўрганиш даражасининг пастлиги, бу аёллар ўртасида жиноятнинг олдини олиш ишларини   ташкил   этишга   салбий   таъсир   кўрсатаётганлиги   ҳақида   фикр юритилади.

References

Тўйчиев Ҳ. Шахс ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий таълим. - Т.: Муҳаррир, 2010. - 128 б. Б. 50

Каракетов Ю.М. Ответственность за разбой. – Нукус, 1990. – С.115.

Криминология: Дарслик / З. С.Зарипов, Ю. С.Пулатов, Г. А.Аванесов ва бошқ.; проф. С.Зарипов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – 474 б. Б. 198.

Семенихин В. Подросток ждет защиты // Милиция.– 1992. – №1. – С. 13.

Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма / И. Исмаилов, Д. М. Миразов, Ж. С. Мухторов ва бошқ.; проф. Ў. Ҳ. Мухамедовнинг умумий таҳрири остида. - Т., 2017. - Б. 22–24.

Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): Юрид. фан. б- ча фалсафа д-ри (PhD) дис.... автореф. – Т., 2018. – Б. 20.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: http://www.lex.uz

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // URL: http://www.lex.uz.;

Абдурасулова Қ.Р. Хотин-қизлар жиноятчилигининг жиноят ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Монография. – Т., 2005. – 231 б.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2017 йил 25 августдаги «Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги 191-сон буйруғи // URL: http://www.lex.uz

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 26 ноябрдаги «Ички ишлар органларининг вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 296- сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2010. – №48. – 446-м.

Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act of 2002 // [Электрон манба]: https://www.ojjdp.gov/about/ ojjdpact2002.html.

Published

2024-07-03

How to Cite

Реймкулова Хурзада Хапузатдиновна. (2024). ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЮЗАГА КЕЛАЁТГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШГА ОИД ТАКЛИФЛАР. Journal of New Century Innovations, 56(1), 38–47. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15489