O‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHI HAMDA BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOTI

Authors

  • Jo‘rayeva Laylo Jiyankulovna
  • Qiyomova Ruxshona Hasan qizi

Keywords:

Kalit soʻzlar: chora-tadbir, davlat tili, mulohaza , farmon, hukumat

Abstract

Annotasiya: Ushbu maqolada oʻzbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan harakatlar batafsil yoritib berilgan.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Jo‘rayeva, L. (2024). ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI KIYIM NOMLARINING LINGVOPOETIK VA LINGVOKULTROLOGIK TADQIQI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 124-127.

Jiyanqulovna, J. R. L. (2022). TIL, MILLAT VA MADANIYAT MUNOSABATI. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 1(4), 39-43.

"Mamlakatimizda oʻzbek tilini yana-da rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida" https://yuz.uz/uz/news/mamlakatimizda-ozbek-tilini-yanada-rivojlantirish-va-til-siyosatini-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisida

Laylo, J. R. (2024). NAVOIY ASARLARIDAGI OZIQ-OVQAT VA O‘SIMLIKLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI. News of UzMU journal, 1(1.3), 299-302.

Zhiyankulovna, J. L. (2024). A Linguopoetic and Linguocultural Study of Craft Names in Alisher Navoi's Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 147-152.

Tilavova, M. (2024). ” ODAMIYLIK MULKI” ASARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA SINONIMIYA HODISASI VA ANTANAMIYA HODISASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 62-67.

Tilavova, M. (2024). LINGUISTIC AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAHIR MALIK'S" HUMAN PROPERTY". Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(9), 26-30.

Latifova , M. . (2024). O‘ZBEK TILIDA QO‘SHMA SO‘ZLAR TADQIQI (RAVISH SO‘Z TURKUMIGA OID QO‘SHMA SO‘ZLAR MISOLIDA). Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(1), 53–57. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/11411

Published

2024-05-15

How to Cite

Jo‘rayeva Laylo Jiyankulovna, & Qiyomova Ruxshona Hasan qizi. (2024). O‘ZBEK TILI VA XALQINING SHAKLLANISHI HAMDA BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOTI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 3–6. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13867